Disclaimer

Cooldown Klimaattechniek B.V.

Veensesteeg 16-E
4264RM Veen
0416-693525
info@cooldownairco.nl

BTW. NL855415605B01
KVK 63821524

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cooldownairco.nl: de natuurlijke of rechtspersoon onderdeel van Cooldown Klimaattechniek B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Cooldownairco.nl.
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Cooldownairco.nl fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (Cooldownairco.nl) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Cooldownairco.nl in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cooldownairco.nl en consument en op elk aanbod van Cooldownairco.nl
 2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt Cooldownairco.nl de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen, zal Cooldownairco.nl – voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten – aangeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
 3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/ haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
 2. Cooldownairco.nl bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Cooldownairco.nl niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Cooldownairco.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Cooldownairco.nl zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal Cooldownairco.nl zorgen voor een veilige webomgeving.
 4. Aan de consument zal Cooldownairco.nl bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Cooldownairco.nl waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij Cooldownairco.nl deze
  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
  e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Cooldownairco.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten.
 6. Cooldownairco.nl kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Cooldownairco.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Cooldownairco.nl zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
 2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat de consument het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Cooldownairco.nl niet.
 3. Bij een aanbod vermeldt Cooldownairco.nl duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
  – prijs inclusief belastingen;
  – kosten van aflevering indien van toepassing;
  – wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
  – wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
  – de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  – de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  – de gedragscodes waaraan Cooldownairco.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  – indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
  – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  – termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs.

Artikel 6 – De prijs

 1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.
 2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Cooldownairco.nl geen invloed op heeft kan Cooldownairco.nl , in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door Cooldownairco.nl duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
 4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij Cooldownairco.nl dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voorafgaand aan de verzending te worden voldaan.
 2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Cooldownairco.nl, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
 3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Cooldownairco.nl worden medegedeeld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende vier dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en,  in de originele staat en verpakking aan Cooldownairco.nl retourneren, volgens de door Cooldownairco.nl aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Cooldownairco.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht kan alleen door Cooldownairco.nl worden uitgesloten indien Cooldownairco.nl dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  b. die door Cooldownairco.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Cooldownairco.nl geen invloed heeft;
  d. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Cooldownairco.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Cooldownairco.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Cooldownairco.nl zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Cooldownairco.nl komen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Cooldownairco.nl
 5. Het adres dat de consument aan Cooldownairco.nl heeft mede gedeeld geldt als plaats van levering.
 6. Cooldownairco.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Cooldownairco.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen

Artikel 12 – Garantie

Een door Cooldownairco.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Cooldownairco.nl ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 13 –Conformiteit

Cooldownairco.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Cooldownairco.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cooldownairco.nl.
 3. Cooldownairco.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cooldownairco.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Cooldownairco.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Opgemaakt Veen 20 maart 2015